سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

رضا افشاریان قلعه – دانشجوی کارشناس ارشد
علیرضا سوهانی دربان – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد مشهد
مجتبی بشکنی – کارشناسی ارشد

چکیده:

بمنظور بررسی واکنش کمی و کیفی چهاررقم نخود به تراکم بوته و آبیاری تکمیلی آزمایشی درسال زراعی ۸۹-۸۸ درشهرستان کلات نادر با سه عامل بصورت کرتهای دوبارخردشده با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درسه تکرار موردب ررسی قرارگرفت فاکتوراصلی رژیم ابیاری دردوسطح شرایط آبیاری تکمیلی و شرایط بدون آبیاری فاکتور فرعی ارقام نخود شامل فلیپ و جم و آرمان و لاین اصلاح شده قزوینی و تراکم بوته با سه سطح ۱۰و۱۵و۲۰ بوته درمترمربع به عنوان عامل فرعی فرعی درنظر گرفته شد صفاتی مانند تعدادشاخه فرعی قطردانه عملکرد بیولوژیک وزن صددانه شاخص برداشت عملکرد درواحد سطح مورد بررسی قرارگرفتند نتایج ازمایش نشان داد که انجام یک نوبت آبیاری درپایان مرحله گلدهی و شروع غلاف دهی باعث افزیاش صفات مورفولوژی و اجزا عملکرددرنخود گردید همچنین از میان ارقام مورد مطالعه رقم فلیپ دارای بیشترین شاخص برداشت ۵۰/۵۴و عملکرد درواحد سطح ۱۰۲۰ کیلوگرم درهکتار و وزن صددانه ۳۷/۰۴ گرم بود رقم اصلاح شده قزوینی دربیشتر صفات مورد بررسی کمترین مقدار را به خود اختصاص داده است.