سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی عمرانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
منوچهر خدارحمی –
فرزاد افشاری – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال وبذرکرج
طیبه بخشی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

زنگ زرد خسارتزاترین بیماری گندم درسرتاسر جهان است مطمئن ترین روش جهت کنترل این بیماری استفاده از ارقام مقاوم می باشد جهتتهیه ارقام مقاوم به زنگ زرد آگاهی از میزان و کیفیت بیماریزایی عامل بیماری و خصوصیات مقاومت ارقام مختلف گندم نسبت به بیماری زنگ زرد کاملا ضروری است دراین بررسی ابتدا فاکتورهای بیماریزایی یک جدایه زنگ زرد ازمنطقه مشهد با استفاده ازا رقام افتراقی و لاین های ایزوژنیک زنگ زرد گندم تعیین گردید به منظور ارزیابی مقاومت به زنگ زرد ۲۵ژنوتیپ منتخب گندم درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار کشت و درمرحله گیاهچه ای درشرایط گلخانه با پاتوتیپ ۱۳۴E146A+ مورد ارزیابی قرارگرفتند اجز امقاومت شامل تیپ آلودگی و دوره کمون اندازه گیری شدند نتایج تجزیه واریانس نشان داد که درشرایط این نژاد بین ژنوتیپ های گندم برای هر دو صفت تیپ آلودگی و دوره کمون اختلاف معنی داری درسطح احتمال یک درصد وجود دارد.