سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سیدیعقوب سیدمعصومی – عضوهیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی مغان
عارف خیرجو – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی
میرعلی سیدمعصومی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده:

به منظور بررسی واکنش ژنوتیپ های مختلف پنبه نسبت به سرزنی در مراحل مختلف رشد تعداد چهار ژنوتیپ از میان ارقام امیدبخش پنبه به همراه دو رقم تجارتی مهر و ورامین به صورت آزمایش فاکتوریل با طرح پایه بلوک های کامل تصادفی درسه تکرار مورد کشت قرار گرفتند. این تحقیق در مرکز تحقیقات کشاورزی مغان و در مدت دو سال اجرا گردید . تیمارهای مورد نظر عبارت بودند از : سرزنی در سی روز بعد از گلدهی ، هورمون پاشی با هورمون پیکس در پانزده روز پس از گلدهی ( هورمون ۱) ، هورمون پاشی با هورمون پیکس در سی روز پس از گلدهی ( هورمون ۲) و شاهد (بدون سرزنی و بدون هورمون پاشی) . یادداشت برداری صفات مورد نیاز شامل تعیین درصد سبز چال های کاشت، اندازه گیری ارتفاع بوته و تعداد گره در دو مرحله (شروع گلدهی و موقع برداشت)، تعداد غوز ه در هر بوته در زمان برداشت، وزن بیست غوزه به به منظور محاسبه وزن متوسط غوزه در بوته، عملکرد چین اول و دوم و تعیین درصد زودرسی صورت گرفت.در پایان سال اول و دوم مشخص گردید که رقم سیندوز ، هم با اعمال سرزنی در سی روز پس از گلدهی و هم در ترکیب تیماری سیندوز × هورمون پیکس در سی روز پس از گلدهی مناسب بوده وبه طور متوسط ۴۴۸۳ کیلوگرم در هکتار عملکرد داده است