سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

معصومه صفریان – مدرس دانشگاه پیام نور خراسان شمالی- مرکز بجنورد
رضا اباذریان – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
محمدرضا یزدانی – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد
مسعود براتی – مدرس دانشگاه پیام نور خراسان شمالی- مرکز بجنورد

چکیده:

مرحله جوانه زنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره رشدی آنهاست که اغلب تحت تاثیر تنش های محیطی بویژه شوری وخشکی قرار می گیرد، کلزا اؤ دانه های روغنی با ارزش بوده و یافتن ارقامی که بتوانند تنش های محیطی را در مرحله جوانه زنی بهتر تحمل کنند، در افزایش تعدادگیاهچه های سبز شده و عملکرد موثر خواهد بود . بدین منظور جهت بررسی جوانه زنی ارقام کلزا در سطوح مختلف تنش شوری و خشکی دو آزمایش جداگانه بصورت فاکتوری ل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ سطح تنش (صفر،۴ ، ۶-، ۸- و ۱۰- بار و ۵ رقم Opera,RGS,Modena,Zarfam,Jawel) در ۳تکرار انجام شد از NaCl و PEG به ترتیب برای ایجاد تنش خشکی و شوری استفاده گردید. نتایج دو آزمایش نشان داد که با افزایش تنش شوری و خشکی به طور معنی دار از سرعت و درصد جوانه زنی، طول ریشه چه و ساقه چه کاشته شد ( p / 05) بهترین محدوده رطوبتی برای جوانه زنی بذرهای ارقام کلزا تا پتانسیل آب ۴- برای رقمJawel در تنش خشکی و رقم Modena در تنش شوری تعیین گردید. علاوه بر آن مشاهده گردید که ارقام مورد استفاده تا حدودی تنش شوری را بهتر از شرایط خشکی تحمل می کند.