سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پویا آروین – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد گروه کشاورزی مشهد ایران
رضا اباذریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد باشگاه پژوهشگران جوان بجنورد ایران
عباد عباس نژاد هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد باشگاه گروه کشاورزی بجنورد ایران
ابوالفضل صدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد باشگاه گروه کشاورزی بجنورد ایران

چکیده:

مرحله جوانه زنی گیاهان یکی از مراحل مهم در طول دوره رشدی آنهاست که اغلب تحت تاثیر تنش های محیطی بویژه شوری و خشکی قرار میگیرد، کلزا از دانه های روغنی با ارزش بوده و یافتن ارقامی که بتوانند تنش های محیطی را رد مرحله جوانه زنی بهتر تحمل کنند، در افزایش تعداد گیاهچه های سبز شده و عملکرد موثر خواهد بود. بدین منظور جهت بررسی جوانه زنی ارقام کلزا در سطوح مختلف تنش شوری و خشکی دو آزمایش جداگانه بصورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با ۵ سطح تنش ( صفر و ۴- و ۶- و ۸- و۱۰- بار) و ۵ رقم (Opera,RGS,Modena,Zarfam,Jawel) در ۳ تکرار انجام شد. از PEG و NaCl به ترتیب برای ایجاد تنش خشکی و شوری استافده گردید. نتایج دو آزمایش نشان داد که با افزایش تنش شوری و خشکی به طور معنی دار از سرعت و درصد جوانهز نی، طول ریشه چه و ساقه چه کاسته شد (۰/۰۵>p). بهترین محدوده رطوبتی برای جوانه زنی بذرهای ارقام کلزا تا پتانسیل آب ۴- برای رقم Jawel در تنش خشکی و رقم Modena در تنش شوری تعیین گردید. علاوه بر آن مشاهده گردید که ارقام مورد استفاده تا حدودی تنش شوری را بهتر از شرایط خشکی تحمل کردند.