مقاله واکنش ویژگی های فنولوژیکی هیبریدهای ذرت دانه ای به تنش خشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در فیزیولوژی گیاهان زراعی از صفحه ۵ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: واکنش ویژگی های فنولوژیکی هیبریدهای ذرت دانه ای به تنش خشکی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تنش خشکی
مقاله رشد رویشی و زایشی
مقاله ویژگی های فنولوژیکی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عنایت قلی زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده عبدالمهدی
جناب آقای / سرکار خانم: قرینه محمدحسین
جناب آقای / سرکار خانم: عالمی سعید خلیل
جناب آقای / سرکار خانم: سیادت عطااله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی ویژگی های فنولوژیکی هیبریدهای جدید ذرت در شرایط تنش خشکی، این پژوهشی در دو سال (۱۳۸۹ و ۱۳۹۰) در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان به صورت آزمایش استریپ پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی به اجرا در آمد. سه سطح رژیم آبیاری (قطع آبیاری در مرحله هشت برگی، قطع آبیاری در مرحله ظهور گل نر و آبیاری مطلوب) در کرت های طولی و ۱۱ هیبرید (۱۰۱-۰۷، ۱۰۳-۰۷، ۱۰۷-۰۷، PL710، PL711، PL706، PL774، AS71، مبین، کارون و سینگل کراس ۷۰۴) در کرت های عرضی با سه تکرار قرار گرفتند. نتایج نشان داد قطع آبیاری در مرحله هشت برگی (مرحله رویشی) موجب طولانی تر شدن طول دوره رویشی و تاخیر در شروع رشد زایشی شد، به طوری که طولانی ترین دوره رشد رویشی در شرایط تنش در مرحله هشت برگی در هیبرید ۱۰۷-۰۷ و کوتاه ترین دوره در شرایط بدون تنش و در هیبرید ۰۷-۱۰۷ رخ داد. طول دوره رشد زایشی هیبریدهای مختلف تحت تاثیر میزان دریافت آب توسط گیاه قرار گرفت؛ البته این تغییر در تیمار تنش خشکی در مرحله ظهور گل نر با شدت بیش تری اتفاق افتاد. طولانی ترین دوره رشد زایشی در هیبرید PL706 در شرایط آبیاری مطلوب و کوتاه ترین طول این دوره در شرایط تنش خشکی در مرحله ظهور گل نر و در هیبرید AS71 به دست آمد. طول دوره گرده افشانی هیبریدهای مختلف تحت تاثیر میزان دسترسی گیاه به آب قرار گرفت. طولانی ترین دوره گرده افشانی در شرایط بدون تنش و در هیبرید PL706 (11.17 روز) و کم ترین طول این دوره در شرایط قطع آبیاری در مرحله ظهور گل نر و برای هیبریدهای ۱۰۱-۰۷، ۱۰۳-۰۷، AS71، PL710 و PL711 با مقدار یکسان ۳٫۶۷ روز به دست آمد. روند تغییرات طول دوره گل دهی نشان داد، طول این دوره برای کلیه هیبریدها در شرایط آبیاری مطلوب بیش تر و در شرایط تنش در مرحله ظهور گل نر کم تر بوده است و برهمکنش تنش خشکی و هیبرید بر طول دوره تطابق گل دهی معنی دار بود.