سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

لطفعلی دولتی – دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان
رقیه عظیم خانی –

چکیده:

شته روسی گندم از آفات مهم این محصول در مناطقی از دنیا از جمله ایران می باشد. استفاده از میزبان های مقاوم در برابر آن از روش های اصولی کنترل آن به شمار می رود. این پژوهش در بهار سال ۱۳۹۰ جهت ارزیابی مقاومت احتمالی واریانت های ارقام سبلان و سرداری در گلخانه گروه گیاهپزشکی انجام گرفت. برای این منظور، از ۱۲ واریانت از هر کدام سه عدد بذر در گلدان های پلاستیکی به قطر دهانه ۲۲ سانتی متر و حاوی خاک گلخانه در سه تکرار کشت گردید. بوته ها در مرحله ۴ برگی با دو عدد پوره شته آلوده شدند و بعد از یک ماه از لحاظ لوله شدن برگ ها، لکه های نکروتیک، نواری شدن برگ ها، طول ساقه، طول ریشه، وزن خشک ساقه، وزن خشک ریشه و تراکم شته روی بوته ها مورد ارزیابی قرار گرفتند. آزمون t نشان داد که بین واریانت ها تفاوت بسیار معنی داری از لحاظ وزن خشک ریشه، وزن خشک ساقه، طول ریشه و طول ساقه وجود دارد. همچنین، آزمون کای در مورد داده های مربوط به میزان خسارت و تراکم شته روی بوته ها تفاوت بسیار معنی دار نشان داد.