سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا جوانمرد – ۱عضو هیئت علمی تمام وقت گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانش
محمدحسام شاهرجبیان – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوز
کاظم مرادی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوز
قدرت اله فتحی – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.

چکیده:

طی مطالعه آزمایشگاهی، که به صورت یک آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا شد، واکنش ۷ رقم کلزا به نام های هایولا، اکاپی، RGS003 ، SLM046 ، RGAS ، RGS3006 ، KIMBERLEI نسبت به ۵ سطح شوری شامل (صفر، ۵، ۱۰ ،۱۵ ، ۲۰ دسی زیمنس بر متر) حاصل از کلرید سدیم ( Nacl ) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد، که با افزایش سطح شوری در محیط کاشت، شاخ صهای مختلف جوانه زنی با شدت بیشتری تحت تأثیر قرار گرفتند. افزایش شوری بر روی تولید وزن خشک ریش هچه و ساق هچه اثر کاهشی داشته ولی تأثیر آن روی وزن خشک ساقه چه بیشتر بوده است. ارقام SLM046 و KIMBERLEI بلندترین طول ریشه چه و بیشترین وزن خشک ریشه چه را داشتند و ارقام RGS3006 و RGS003 کوتاهترین طول ریش هچه و کمترین وزن خشک ریشه چه را داشتند. همچنین رقم SLM046 بیشترین طول ساقه چه را داشت. شوری بر روی سرعت و درصد نهایی جوانه زنی تأثیر معنی د اریداشت. بیشترین درصد نهایی جوانه زنی مربوط به SLM046 و کمترین آن مربوط به RGS003 و RGS3006 بود. بیشترین سرعت جوانه زنی مربوط به ارقام هایولا، KIMBERLEI و SLM046 و کمترین آن مربوط به ارقام RGS003 و RGS3006 بود.