مقاله واکنش های فیزیولوژیکی رازیانه (.Foeniculum vulgare L) به محدودیت آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در بوم شناسی کشاورزی از صفحه ۳۴۶ تا ۳۵۴ منتشر شده است.
نام: واکنش های فیزیولوژیکی رازیانه (.Foeniculum vulgare L) به محدودیت آب
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پتانسیل آب برگ
مقاله پرولین
مقاله قندهای محلول
مقاله کلروفیل
مقاله محتوای نسبی آب برگ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی چیانه اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: زهتاب سلماسی سعید
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی گلعذانی کاظم
جناب آقای / سرکار خانم: دل آذر عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بررسی واکنش های فیزیولوژیکی توده های بومی رازیانه (Foeniculum vulgare L.) به تنش خشکی می تواند به شناسایی مکانیسم های موثر در مقاومت به خشکی و نیز انتخاب بهترین توده بومی برای کاشت در مناطق کم باران ایران کمک کند. در این راستا، آزمایش طی سال های زراعی ۸۹ – ۱۳۸۸ و ۹۰ – ۱۳۸۹ در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و در قالب طرح کرت های خرد شده بر پایه بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار به اجرا در آمد که در آن چهار رژیم آبیارﻯ بر اساس میزان تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A (آبیاری بعد از ۶۰، ۹۰، ۱۲۰ و ۱۵۰ میلی متر) در کرت هاﻯ اصلی و سه توده بومی رازیانه (توده بومی همدان از ایران و دو توده ازمیر و گازی آنتپ از ترکیه) در کرت هاﻯ فرعی قرار گرفتند. در هر دو سال آزمایش صفاتی از قبیل پرولین، قندهای محلول، کلروفیل، میزان نسبی آب برگ و پتانسیل آب برگ در شروع مرحله گلدهی اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که سطوح مختلف تیمارهای آبیاری بر تمام صفات مورد مطالعه اثر معنی داری داشته است. با افزایش سطح آبیاری از ۶۰ میلی متر به ۱۵۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر به ترتیب غلظت کلرفیل a و b، محتوای نسبی آب برگ و پتانسیل آب برگ ۳۰، ۲۴، ۲۷ و ۴۱ درصد کاهش یافت و بر غلظت پرولین و قندهای محلول برگ ۴۱ و ۲۳ درصد افزوده شد. توده های بومی ازمیر و همدان در مقایسه با توده گازی آنتپ از نظر صفات فوق تحمل بهتری به تاخیر در آبیاری نشان دادند. بنابراین، گیاه رازیانه به عنوان یک واکنش در برابر کم آبی برای حفظ وضعیت آبی خود، هم قندهای محلول و هم مقدار پرولین خود را افزایش داده تا از طریق مکانیسم تنظیم اسمزی تا حدودی با خشکی مقابله کند.