سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

کاظم برزگر – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربی
عباس یداللهی – استادیار گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، تهرا
علی ایمانی – استادیار بخش باغبانی موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج
احمد استاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تربی

چکیده:

خشکی یکی از مهمترین فاکتورهایی است که رشد و تولید گیاهی را تحت تاثیر قرار می دهد. بسیاری از واکنش های مورفولوزیکی و فیزیولوزیکی گیاهان در معرض تنش خشکی متاثر می گردد. محتوای آبی سلول ها تعیین کننده انبساط و رشد سلولی می باشد. کاهش رشد و تقسیم سلولی تحت تنش خشکی منجر به کاهش رشد تمام گیاه می گردد. در این مطالعه ما واکنش مورفولوژیکی به تنش خشکی ۱۰ رقم بادام ۳ ساله (آذر، تونو، ربیع، سوپرنوا، سهند، شاهرود ۱۲ ، فالسا، فلیپسئو، مارکونا و نانپاریل) روی پایه بادام تلخ در فصل رشد سال ۸۹ در شرایط مزرعه برآورد نمودیم. نتایج تفاوت معنی داری در رشد شاخه، رشد قطری تنه، رشد قطری شاخه های اصلی و ارتفاع در بین ارقام مورد آزمایش نشان داد به طوری که میانگین افزایش سطح مقطع تنه و شاخه رقم تونو به ترتیب با ۹/۸ و ۵/۵ سانتیمتر مربع، رقم آذر با میانگین رشد شاخه ۹۱/۷ سانتیمتر و رقم سوپرنوا با میانگین افزایش ارتفاع ۷۰ سانتیمتر دارای بیشترین مقدار بودند.