سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهام یاری پیلمبرایی – کارشناس ارشدآبیاری و زهکشی
سارا شاعری کریمی – کارشناس ارشد سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان
رضا دادمهر – استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه ارومیه

چکیده:

در پهنه دشت های کشور شبکه های ابیاری و زهکشی فراوانی وجود دارد که تاثیر کارکرد این شبکه ها بر منابع آب زیرزمینی آنها مورد سوال است از میان راههای گوناگون سنجش ازاین تاثیرات یکی از مفید راه ها استفاده از مدلهای ریاضی شبیه ساز سیستم منابع آب زیرزمینی است دراین مطالعه شبکه ابیاری و زهکشی زرینه رود جهت برسی تعامل این شبکه با منابع آب زیرزمینی دشت زرینه رود انتخاب گردید شبیه سازی تنش اعمال شده برمنابع آب زیرزمینی دشت از طریق شبکه آبیاری و زهکشی موجود با لحاظ محدوده فعال شبکه ابیاری و زهکشی زرینه رود به عنوان یک منطقه تغذیه در گستره دشت با استفاده از کد کامپیوتری MODFLOW صورت پذیرفت و تاثیر آبیاری در شبکه بر منابع آب زیرزمینی دشت زرینه رود مورد بررسی قرارگرفت.