سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم زیستی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

احمد شهریاری راد – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حسین عجم نوروزی – اعضا هیئت علمی دانشگاه آزاد گرگان
عباسعلی نوری نیا – مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان
علیرضا الازمنی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی گرگان

چکیده:

کاربرد کودهای بیولوژیک بویژه باکتریهای محرک رشد گیاه بصورت تلفیق با مصرف کودهای شیمیایی مهمترین راهبرد تغذیه تلفیقی گیاه برای مدیریت بوم نظام های کشاورزی و افزایش تولید آنها درنظام کشاورزی پایدار می باشد دراین راستا آزمایشی بصورت فاکتوریل درقالب بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه ازاداسلامی واحد گرگان اجرا شد تیمارها دراین آزمایش شامل نسبت های مختلف کود اوره و کود زیستی نیتروکسین شامل N1: 100 درصد مصرف کود زیستی نیتروکسین ۲۵N2 درصد مصرف اوره و ۷۵درصد مصرف نیتروکسین ۵۰N3 درصد مصرف اوره و ۵۰درصد مصرف نیتروکسین ۷۵N4 مصرف اوره و ۲۵درصد مصرفنیتروکسین ۱۰۰N5 درصد مصرف اوره و تیمار دوم شامل نسبت های مختلف کود فسفر شامل ۳ سطح زیرکه ازطریق سوپرفسفات تریپل تامین شد ۲۵P1 کیلوگرم P2 50 کیلوگرم ۷۵P3 کیلوگرم نیاز فسفرخالص درهکتار تامین خواهد شد.