سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

بهاره دلیل – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی –

چکیده:

یک آزمایش مزرعه ای برپایه طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۸ برای ارزیابی محتوای نسبی آب وهدایت الکتریکی مواد نشتی برگ ذرت رقم Ksc301 تحت تیمارهای مختلف آبیاری I4,I3,I2,I1 بهترتیب آبیاری بعد از ۷۰ ، ۹۰ و ۱۱۰ و ۱۳۰ میلی متر تبخیر از تشتک تبخیر کلاس A انجام شد محدویت آب اثر معنی داری روی محتوای نسبی آب وهدایت الکتریکی در سطح احتمال ۵ درصد داشت بالاترین محتوای نسبی آب در برگ ها تحت شرایط آبیایر مطلوب I1 به دست آمد هدایت الکتریکی مواد نشتی تحت تنش شدید کم آبی I4 درحدود ۲۰ درصد بیشتر از آن تحت آبیاری مطلوب بود. شاخص کلروفیل برگ گیاهان تحت کمبود آبی شدید کاهش قابل توجهی داشت به نظر می رسد که محدودیت آب اثرات منفی بر محتوای نسبی آب غشای سولی و شاخص کلروفیل برگ ها دارد که می تواند بصورت بالقوه عملکرد ذرت در مزرعه را کاهش دهد.