سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هانی الازمنی نوده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
حسین عجم نوروزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان
افشین سلطانی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
احسان سلمانی بیاری – کارشناس ارشد زراعت از دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده:

کاربرد کودهای بیولوژیک بویژه باکتری های محرک رشد گیاه به صورت تلفیق با مصرف کودهای شیمیایی مهم ترین راهبرد تغذیه تلفیقی گیاه برای مدیریت پایدار بوم نظام های کشاورزی و افزایش تولید آن ها درنظام کشاورزی پایدار می باشد. در این راستا آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی ۱۰۰ :RN1R واحد گرگان اجرا شد. تیمارها در این آزمایش شامل نسبت های مختلف کود اوره و کود زیستی نیتروکسین شامل ۵۰ درصد مصرف اوره و ۵۰ درصد :NR3R ، ۷۵ درصد مصرف اوره و ۲۵ درصد مصرف نیتروکسین : NR2R ، درصد مصرف اوره ۱۰۰ درصد مصرف کود زیستی :NR5R ، ۲۵ درصد مصرف اوره و ۷۵ درصد مصرف نیتروکسین :NR4R ، مصرف نیتروکسین و صحرا بود. کود بیولوژیک نیتروکسین سبب افزایش در شاخص های رشد نظیر LB نیتروکسین، و تیمار دوم شامل دو رقم جو و CGR ارتفاع، طول سنبله، تعداد دانه در سنبله و عملکرد شده است. همچنین شاخص های رشد ، b کلروفیل ، a کلروفیل که حاوی درصد بیشتری از کود بیولوژیک نیتروکسین بودند افزایش یافتند. باکتری های N و ۵ N در تیمارهای ۴ NAR نیتروژن ساز که در کود بیولوژیک نیتروکسین می باشند توانستند علاوه بر تامین نیتروژن مورد نیاز گیاه سبب کاهش مصرف کود های ازته شوند و همچنین سبب افزایش در رشد گیاه جو نسبت به تیمارهای که در آن از کود های شیمیایی استفاده شده بود گردیدند. به نظر می رسد کود بیولوژیک نیتروکسین می تواند به عنوان جایگزینی مناسب برای کود های شیمیایی در رشد گیاه جو باشد.