سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا مظلومی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
حمید مدنی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حسین زینعلی – استادیار سازمان تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مهدی چنگیزی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:

به منظور بررسی اثرتاریخ کاشت بربرخی صفات فنولوژیک ارقام کنجد آزمایشی بصورت کرتهای یکبارخرده شده درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار درشهرستان آران و بیدگل درتابستان ۱۳۹۰ اجرا گردید تاریخهای کاشت ۲۰ اردیبهشت ماه ۲۰خردادماه و ۲۰تیرماه به عنوان سطوح عامل اصلی و ارقام کنجد شامل رقم اولتاین رقم دشتستان ۲وتوده محلی اصهفان به عنوان سطوح عامل فرعی بودند صفات فنولوژیک طی مراحل مختلف رشد و نمو اندازه گیری شد تجزیه واریانس صفاتمورد بررسی نشان داد تاریخ کاشت و اثرمتقابل تاریخ کاشت و رقم برکلیه صفات فنولوژیک درسطح احتمال یک درصد معنی دار شد تاثیر رقم برکلیه صفات به جز تعدادروز تا ظهور اولین گل اختلاف معنی داری نشان داد رقم اولتاین با طول دوره رشد ۹۹/۳ روز زودرس ترین و توده محلی اصفهان با طول دوره رشد ۱۲۹ روز دیررس ترین رقم بودند نتیجه این تحقیق نشان داد که زمان کاشت تاثیر معنی داری برویژگیهای فنولوژیک و عملکرد دانه کنجد داشته و تاخیر درکشت موجب کاهش عملکرد دانه شد.