سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد حسین زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
همت اله پیردشتی – دانشیار پژوهشکده ژنتیک و زیست فناوری کشاورزی طبرستان
محمدعلی بهمنیار – دانشیار دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
سیدیوسف موسوی – کارشناس ارشد زراعت

چکیده:

به منظور مطالعه واکنش عناصر پرمصرف و عملکرد شلتوک برنج رقم طارم محلی درواکنش به مقادیر مختلف کمپوست و ورمی کمپوست آزمایش مزرعه ای دردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد تیمارهای آزمایش شامل مقادیر ۲۰ و ۴۰ تن درهکتار کمپوست زباله شهری ورمی کمپوست و لجن فاضلاب به صورت جداگانه و غنی شده با نصف کود شیمیایی به همراه کود شیمیایی مورد نیاز و شاهد در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار قرار گرفتند. نتایج نشان داد از نظر میزان نیتروژن فسفر پتاسیم و عملکرد دانه اختلاف کاملا معنی داری بین تیمارهای مختلف کودی مشاهده شد بیشترین مقدار تجمع نیتروژن و فسفر دانه درتیمارهای کمپوست ۴۰ تن ساده و غنی شده ورمی کمپوست ۲۰ تن ساده و غنی شده و کود شیمیایی و کمترین مقدار مربوط به تیمار شاهد بود افزایش میزان نیتروژن درتیمار کودهای آلی مذکور بیش از ۱/۵ برابر تیمار شاهد و تقریبا مشابه کود شیمیایی مورد استفاده بود. درخصوص فسفر و پتاسیم این افزایش درحدود ۱/۳ و ۲ برابر شاهد بود.