سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

مریم غفاری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
غلامعلی اکبری – استادیار پردیس ابوریحان، دانشگاه تهران
محمدحسین کیانمهر – دانشیار دانشگاه تهران
جیران عیوضی – دانشجوی کارشناسی ارشد اسبق پردیس ابوریحان دانشگاه تهران

چکیده:

به منظور بررسی واکنش عملکرد کمی و کیفی گندم به کاربرد کود پلت شده دامی و اوره ، آزمایش مزرعه ای به صورت بلوکهای کامل تصادفی با ۴ تکرار و ۱۰ تیمار اجرا گردید. تیمار های آزمایش شامل کود اوره به مقدار ۱۰۰ ، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار و تراکم کود پلت شده شامل ۱۶۷ ، ۲۲۳ و ۲۷۹ مگاپاسگال بود. بنابراین تیمارها شامل ۹ ترکیب از سطوح مختلف کود اوره و فشار تراکم کود پلت شده و یک تیمار شاهد که در آن از اوره به مقدار ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار استفاده شد، بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارها، عملکرد و پروتئین دانه را به ترتیب در سطح احتمال ۱ و ۵ درصد تحت تاثیر قرار دادند. نتایج مقایسات میانگین نیز نشان داد که میانگین عملکرد دانه در تیمار ۱۰۰ کیلوگرم کود اوره + ۲۰۰ کیلوگرم کود دامی در هکتار با فشار ۲۷۹ مگاپاسگال بیشترین مقدار را داشت. بیشترین مقدار پروتئین دانه نیز از تیمار ۳۰۰ کیلوگرم کود اوره + ۶۰۰ کیلوگرم کود دامی در هکتار با فشار ۲۷۹ مگاپاسگال به دست آمد