سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای علوم کشاورزی و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدمهدی رحیمی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
قربان نورمحمدی – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

به منظور بررسی اثرات روی و آهن برعملکرد کلزا(Braccica napus. L)آزمایشی درسال زراعی ۸۷-۸۸ درمنطقه یاسوج اجرا شد این آزمایش بصورت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی درچهار تکرار با ۱۶تیمار اجرا گردید تیمارهای سولفات روی و سولفات آهن هرکدام درچهارسطح صفرو۰/۰۰۳و۰/۰۰۵و۰/۰۰۷ و ترکیبی از سطوح مختلف این کودها درسه مرحله به فواصل یک ماه ازیکدیگر بصورت محلول پاشی مورد استفاده قرارگرفت نتایج این ازمایش نشانداد که درمقایسه با شاهد کاربرد سطوح مختلف سولفات روی میانگین طول و تعدادغلافها درهربوته را بطور معنی داری افزایش داد درسطح ۰/۰۱ ودرتیمار مصرف سولفات روی به میزان ۰/۰۰۳ آن حداکثر عملکرد حاصل شد درحالیه درصد روغن نسبت به شاهد اختلاف معنی داری نداشت مصرف سطوح مختلف سولفات آهن اگرچه موجب افزایش میانگین طول غلافها شد ولی درمورد درصد روغن دانه های کلزا فاقد اثرمعنی داری بود همچنین سطح ۰/۰۰۲ مصرف کود سولفات اهن باعث افزایش معنی دار میانگین تعدادغلافها و عملکرد دانه های کلزا درسطح نسبت به تیمار شاهد گردید با بررسی اثرات متقابل کودهای ذکر شده دراین آزمایش مشاهده گردید که تیمار ۰/۰۰۲ سولفات آهن به همراه ۰/۶۰۰ سولفات روی بیشترین تعدادغلاف دربوته تعداد ۰/۰۰۶ سولفات آهن به همراه تیمار ۰/۰۰۴ سولفات روی بیشترین طول غلاف دربوته تیمار ۰/۰۰۲ سولفات روی بیشترین میزان عملکرد دانه و تیمار۰/۰۰۶ سولفات آهن به همراه صفر سولفات روی بیشترین درصد روغن را داشتند.