سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی تولید و فرآوری خربزه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن فیضی – دانشجوی دکتری زراعت اکولوژی
علی اصغر برهمند – پژوهشگر و مخترع
حسین صحابی – عضو هیئت علمی دانشکده فنی مهندسی تربت حیدریه
سعید جاهدی پور – کارشناس ارشداداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان خراسان رضوی

چکیده:

به منظور بررسی اثراتکاربرد نانوذرات نقره و میدان مغناطیسی در مقایسه با چند کود تجاری برروی خربزه آزمایشی درمزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات و فناوری رضوی واقع در کیلومتر ۱۵ جاده مشهد – قوچان انجام شد آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با هفت تیمار شامل کاربرد ترکیبات کودی ۱- نانوذرات نقره و میدان مغناطیسی AgM و کود هیوماکس HAgM)AgM+ و کود هیوماکس H و کود تجاری کمیرا KAgMAgM+ و کود تجاری کمیرا K ترکیب تجاری لیبرل L شاهد C درچهار تکرار طراحی شد نتیاج نشان داد که کاربرد تیمارهای کودی اثر معنی داری برتمامی صفات مورد مطالعه داشتند عملکرد چین اول با کاربرد نانوذرات نقره و میدان مغناطیسی بطور معنی داری بیشتر از سیار تیمار ها بود بطوریکه عملکرد میوه با ۱۶/۴۲ تن درهکتار در چین اول نسبت به شاهد ۶/۵۶ تن درهکتار حدود ۱۵۰ درصد افزایش نشان داد.تیمار نانوذرات نقره و میدن مغناطیسی بیشترین عملکرد کل را نشان داد که نسبت به تیمار شاهد حدود ۵۵ درصد افزایش داشت تیمارنانوذرات نقره و میدان مغناطیسی به طور معنی دار ی درصد مواد جامد محلول را در میوه خربزه نسبت به سایر تیمارها افزایش داد بیشترین وزن میوه درتیمارهای HAgM کمیرا و لیبرل مشاهده شد و کمترین آن در تیمار هیوماکس و شاهد بدست آمد.