سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش ملی دانه های روغنی

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

محمدرضا مرادی تلاوت – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، ملاثانی، اهواز
سید عطااله سیادت – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، ملاثانی، اهواز
حبیب اله نادیان – دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین، ملاثانی، اهواز

چکیده:

برای بررسی اثر نیتروژن و بر بر عملکرد و اجزای عملکرد کنولا هیبرید هایولا ۴۰۱ ، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با چهار تکرار در سال زراعی ۸۵-۱۳۸۴ در مزرعه دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین اجرا گردید. عوامل آزمایش شامل نیتروژن در سه سطح و بر در چهار سطح بودند. نتایج نشان داد که با افزایش نیتروژن عملکرد دانه به طور معنیداری افزایش یافت. از طرفی عملکرد دانه به طور قابلتوجهی تحت تأثیر مصرف بر افزایش یافت. بیشترین عملکرد دانه با ۲۵۰ کیلوگرم نیتروژن و ۱۰ کیلوگرم بر در هکتار به دست آمد. در بین اجزای عملکرد، تعداد خورجین در واحد سطح و تعداد دانه در خورجین، به ترتیب بیشترین حساسیت را نسبت به نیتروژن و بر نشان دادند. در مجموع مقایسه ی میانگین تیمارها نشان داد که تیمار ۲۰۰ کیلوگرم نیتروژن و ۱۰ کیلوگرم بر در هکتار با عملکرد ۲۸۰۰ کیلوگرم دانه در هکتار برتری محسوسی را نسبت به تیمار ۲۵۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و عدم مصرف بر با عملکرد ۲۶۴۰کیلوگرم دانه در هکتار از خود نشان داد.