سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

هاجر قراخانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن موحدی دهنوی – اعضای هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاس
علیرضا یدوی – اعضای هیأت علمی گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه یاس
سیدمجتبی هاشمی جزی – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بخت

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم سویا تحت تاری خهای کاشت مختلف در منطقه شهرکرد، آزمایشی در سال ۱۳۸۷ بصورت کرت های یکبار خرد شده در قالب طرح بلو کهای کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان چهارمحال و بختیاری اجرا گردید. در این آزمایش ارقام ویلیامز، M7 ،M9 و L17 به عنوان فاکتور فرعی و تاریخ های کاشت ۱۵ اردیبهشت، ۳۰ اردیبهشت، ۱۴ خرداد و ۲۹ خرداد به عنوان فاکتور اصلی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که تاریخ کاشت اول بیشترین تعداد غلاف در بوته و شاخص برداشت را داشت. تاریخ کاشت دوم بیشترین عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و وزن هزاردانه را دارا بود. تعداد غلاف در بوته، وزن هزار دانه و عملکرد دانه در رقم M9 بیشترین مقدار بود. در تاریخ کاشت اول رقم L17 و ویلیامز و در تاریخ کاشت چهارم رقم ویلیامز و M7 به ترتیب بیشترین و کمترین تعداد شاخه جانبی را به خود اختصاص دادند. رقم M9 در تاریخ کاشت سوم و چهارم بیشترین شاخص برداشت را دارا بود. به طور کلی بین سه تاریخ کاشت اول، دوم و سوم از نظر عملکرد دانه تفاوت معنی داری وجود نداشت. کمترین عملکرد دانه مربوط به تاریخ کاشت آخر بود. رقم M9 و تاریخ کاشت دوم بهترین رقم ومناسب ترین تاریخ کاشت در منطقه شهرکرد بدست آمد