سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

هدا بهبودی – دانش آموخته کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و

چکیده:

به منظور ارزیابی عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم رقیب و غیر رقیب کلزا در شرایط رقابت با علف هرز فالاریس آزمایش مزرعه ۱۳۸۴ در ایستگاه تحقیقاتی سازمان – ای به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سالهای زراعی ۱۳۸۵جهادکشاورزی شهرستان تربت حیدریه اجرا گردید. فاکتورهای آزمایش شامل رقم کلزا در ۲ سطح(رقم رقابت کننده قوی (Hayola ( 330و رقم رقابت کننده ضعیف(طلایه) ) ، تراکم کلزا در ۳ سطح(تراکم مطلوب برای هر رقم ، ۱/۳۵و۱/۶۰برابر تراکم مطلوب( ۵۵۰،۴۷۵،۴۰۰ بوته در مترمربع برای رقم طلایه و ۶۰۰،۵۰۰ و ۷۰۰ بوته در مترمربع رقم ۳۳۰ (( Hayolaو تراکم فالاریس در ۴ سطح ( ۵۰،۲۵،۰ و ۷۵ بوته در مترمربع) بود. مجموع نتایج تحقیق نشان داد که بیشترین عملکرد در شرایط عاری از علف هرز در هر دو رقم با تراکم مطلوب وجود دارد. در شرایط تداخل با علف هرز فالاریس ، رقم Hayola 330 در تراکم ۶۰۰ بوته در مترمربع( ۱/۳۵برابر تراکم مطلوب) و رقم طلایه در تراکم ۴۰۰ بوته در مترمربع بیشترین عملکرد را تولید نمودند. با افزایش تراکم کلزا ، افزایش تعداد خورجین در واحد سطح و تعداد دانه در مترمربع و کاهش تعداد پنجه درهر گیاه ایجاد شد. با افزایش تراکم فالاریس در هر دو رقم عملکرد دانه ، عملکرد بیولوژیک ، تعداد پنجه بارور در گیاه و تعداد خورجین در مترمربع به طور خطی و معناداری کاهش یافت.