سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

گلاله پاکرو – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد
اسعد رخزادی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج
شهرام شاهرخی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تاریخ کاشت و رقم بر عملکرد و اجزا ی عملکرد گلرنگ در منطقه سنندج آزمایشی به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. عامل اصلی تاریخ کاشت در سه سطح سینا و ۴۱۱ بود. نتایج نشان داد ، IL 89 و رقم نیز به عنوان عامل فرعی در سه سطح شامل ۱۱۱ /۳/۱۰،۸۹/۲/۱۴ ،۸۹/۱/ شامل ۱۸ که تعداد طبق در بوته و وزن هزاردانه تحت تاثیر تاریخ کاشت قرار گرفت به طوری که در تاریخ کاشت سوم با اختلاف معنی داری نسبت به دو تاریخ دیگر کمترین تعداد طبق در بوته بدست آمد و بیشترین وزن هزاردانه مربوط به تاریخ های کاشت اول و سوم بود. اثر تاریخ کاشت و رقم بر تعداد طبق در بوته و وزن هزاردانه معنی دار بود. بیشترین تعداد طبق در بوته و وزن هزاردانه در رقم ۴۱۱ بدست آمد. اثر متقابل تاریخ کاشت با تراکم بر هیچ کدام از اجزای عملکرد معنی دار نبود. عملکرد دانه در واحد سطح ۹۸۳ کیلوگرم در هکتار به ترتیب / ۱۰۹۶ و ۹ / تحت تأثیر تاریخ کاشت و رقم قرار گرفت. بالاترین مقادیر عملکرد دانه به میزان ۲ ۷۲۸/ مربوط به تاریخ های کاشت اول و سوم بود که در یک سطح آماری بوده، نسبت به عملکرد دانه در تاریخ کاشت دوم ( ۲ ۱۰۷۰ کیلوگرم / کیلوگرم در هکتار) تفاوت بسیار معنی داری داشتند. برترین رقم از لحاظ عملکرد دانه رقم ۴۱۱ با میزان تولید ۸ در هکتار بود. بر اساس نتایج حاصله برای بدست آوردن حداکثر عملکرد در گلرنگ بهاره، انجام کاشت در فروردین ماه توصیه میگردد.