مقاله واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (اصلاح شده و بومی) به مدیریت های مختلف آبیاری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی) از صفحه ۴۱۵ تا ۴۲۱ منتشر شده است.
نام: واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (اصلاح شده و بومی) به مدیریت های مختلف آبیاری
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله برنج
مقاله مدیریت آبیاری
مقاله عملکرد
مقاله تناوب خشکی و رطوبت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صداقت نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: پیردشتی همت اله
جناب آقای / سرکار خانم: اسدی رضا
جناب آقای / سرکار خانم: موسوی طغانی سیدیوسف

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور ارزیابی مدیریت های مختلف آبیاری در برنج از نظر عملکرد شلتوک و اجزای عملکرد، آزمایشی در موسسه تحقیقات برنج (مازندران-آمل) در سال ۱۳۹۰ به اجرا در آمد. این تحقیق به صورت فاکتوریل با سه تکرار و دو فاکتور اجرا گردید. تیمارها شامل مدیریت های مختلف آبیاری: تناوب خشکی و رطوبت (AWD)، کشت نیمه خشک (SDC)، ترکیب آب کم عمق با تناوب خشکی و رطوبت (SWD)، روش سنتی یا غرقابی (TI) و دو رقم بومی (طارم محلی) و اصلاح شده (فجر) بودند. نتایج حاصل از تجزیه واریانس نشان داد که ارقام مورد استفاده از نظر طول خوشه، تعداد دانه در خوشه، درصد دانه پر و پوک، عملکرد شلتوک و شاخص برداشت تفاوت معنی داری ((p<0.01 داشتند. بین مدیریت های مختلف آبیاری نیز از نظر درصد دانه در خوشه، درصد دانه پر و پوک، عملکرد شلتوک و شاخص برداشت تفاوت معنی داری مشاهده شد. اما برهمکنش دو رقم در مدیریت های مختلف آبیاری از نظر آماری معنی دار نبود. بر اساس نتایج به دست آمده مدیریت های AWD (با میانگین ۷۰۵۶ کیلوگرم) و SWD (با میانگین ۶۸۵۶٫۸) تفاوت معنی داری با روش آبیاری سنتی یا تیمار TI (با میانگین ۷۶۹۴ کیلوگرم) نداشتند و کم ترین عملکرد مربوط به مدیریت SWD (با میانگین ۶۳۵۸٫۷ کیلوگرم) با ۱۷٫۴ درصد کاهش نسبت به تیمار سنتی بود. بنابراین بر اساس نتایج حاصل از این آزمایش، با توجه به عملکرد شلتوک، شاخص برداشت، وزن هزار دانه و تعداد دانه در خوشه می توان یکی از روش های کم آبیاری (AWD، SDC و SWD) را به ترتیب به عنوان اولویت مدیریت در آبیاری برنج در شرایط مشابه با این پژوهش به کار گرفت.