سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رشید بریمانی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
عباس قنبری مالیدره – استادیار زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد جویبار
سیدعباسعلی اندرخور – هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی مازندران
حمیدرضا مبصر – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر

چکیده:

به منظور تاثیر مقادیر نیتروژن بر روی عملکرد و اجزاء عملکرد ارقام آفتابگردان تحقیقی با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی و به صورت آزمایش اسپیلیت پلات با دو فاکتور مقادیر کود نیتروژن و ارقام آفتابگردان در سه تکرار در سال ۱۳۸۹ در ساری انجام شد. فاکتور اصلی مقادیر کود نیتروژن شامل N0، N100 و N200 کیلوگرم در هکتار و فاکتور فرعی ارقام آفتابگردان شامل مستر، فرخ و لاکومکا بود. نتایج نشان داد که صفات تعداد کل دانه در طبق، قطر طبق و وزن صد دانه در سطح احتمال یک درصد در ارقام معنی دار شد. وزن صد دانه لاکومکا با ۰۳/۷ گرم بیشترین بود و رقم مستر کمترین وزن صد دانه را با ۳۶/۵ گرم داشت. نسبت مغز به پوسته در سطح احتمال پنج درصد در ارقام معنی دار بوده است. رقم لاکومکا با ۹۷/۶۹ درصد کمترین و رقم مستر با ۲۵/۷۴ درصد بیشترین نسبت مغز به پوسته را داشتند. عملکرد دانه و شاخص برداشت در سطوح ارقام در سطح احتمال یک درصد معنی دار بوده است. عملکرد دانه و شاخص برداشت رقم فرّخ به ترتیب با ۶۳۸۷ کیلوگرم در هکتار و ۱۲/۴۱ درصد بیشترین و عملکرد دانه رقم لاکومکا با ۴۱۹۹ کیلوگرم در هکتار کمترین بودند. فقط عملکرد کاه، قر طبق و تعداد کل دانه در طبق در سطوح نیتروژن در سطح احتمال پنج درصد معنی دار بود. عملکرد کاه با مصرف ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار نیتروژن با ۱۰۳۲۳ کیلوگرم در هکتار بیشترین و شاهد با عدم مصرف کود نیتروژن با ۸۶۴۱ کیلوگرم در هکتار کمترین بود.