سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا جوانمرد – ۱عضو هیئت علمی تمام وقت گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانش
محمدحسام شاهرجبیان – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوز
کاظم مرادی – دانشجویان کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوز
قدرت اله فتحی – استاد دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان.

چکیده:

به منظور بررسی عملکرد دانه و موسسیلاژ اسفرزه در فواصل مختلف آبیاری و مقادیر مختلف نیتروژن، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۷ به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۳ تکرار صورت گرفت که فواصل آبیاری شامل آبیاری براساس ۲۵ ، ۵۰ و ۷۵ درصد رطوبت قابل استفاده در کر تهای اصلی و سطوح کود نیتروژن شامل ۰، ۳۰ و ۶۰ کیلوگرم در کرت های فرعی قرار گرفتند. اثر آبیاری بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و وزن ۱۰۰۰ دانه معنی دار شد. اثر نیتروژن نیز بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و عملکرد موسیلاژ نیز معنی دار شد. اثرمتقابل این دو نیز بر عملکرد بیولوژیک، عملکرد موسیلاژ و عملکرد دانه معنی داری شد. به نظر می رسد که مصرف ۶۰ کیلوگرم نیتروژن در هکتار و آبیاری براساس ۲۵ درصد رطوبت قابل استفاده در خاک برای تولید عملکرد دانه و موسیلاژ در منطقه آزمایشی مناسب باشد.