سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

زهره کریمی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ایلام
علی اشرف مهرابی – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
مهرشاد براری – استادیار دانشکده کشاورزی دانشگاه ایلام
رحیم ناصری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه ایلام

چکیده:

به منظور بررسی اثر آبیاری بر عملکرد علوفه تر و کارایی مصرف آب در ذرت سیلویی، آزمایشی زراعی به صورت۱۳۸۷ در دانشکده کشاورزی ۸- کرتهای خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۸دانشگاه ایلام اجرا گردید. آبیاری (آبیاری جویچهای کامل (شاهد)، آبیاری جویچهای یک در میان) به عنوان کرت اصلی و روش کشت (شاهد (بدون کود نیتروژن و یونجه)، مصرف کود نیتروژن و کشت همراه یونجه) به عنوان کرت- فرعی انتخاب شدند. علوفه برداشت شده از نظر صفات، عملکرد و اجزای عملکرد علوفه تر شامل وزن تر ساقه، وزن تر بلال، وزن تر برگ، وزن تر کل و کل عملکرد علوفه تر تولیدی ارزیابی شد. نتایج نشان داد که آبیاری جویچهای کامل در تمام طول دوره رشد، باعث افزایش معنیدار وزن تر بلال، وزن تر برگ، وزن تر کل، کل عملکرد علوفه تر تولیدی شد. روش کشت بر تمامی صفات مورد آزمایش معنی دار گردید. ببشترین وزن تر برگ، وزن تر بلال، وزن تر ساقه وروش کشت نیز بر تمامی صفات مورد مطالعه معنی دار × وزن تر کل در روش کشت دوم بدست آمد. برهمکنش آبیاری گردید. بیشترین میزان کارایی مصرف آب در آبیاری یک در میان و روش کشت دوم (نیتروژن) دست آمد. بیشترین عملکرد تر در آبیاری کامل جویچه ای و کشت دوم (کود نیتروژن) بدست آمد. در مجموع آزمایش نشان داد که آبیاری جویچه ای کامل بیشترین عملکرد و اجزای عملکرد علوفه تر را به خود اختصاص داد. اما بیشترین کارایی مصرف آب در آبیاری یک درمیان جویچه ای حاصل گردید.