سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زین العابدین جویبان – دانشجویکارشناسی ارشد زراعت
سیدغلامرضا موسوی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
محمدجواد ثقه الاسلامی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد بیرجند
سیدحمیدرضا رمضانی – مربی مرکز آموزش علمی کاربردی جهادکشاورزی خراسان جنوبی

چکیده:

افزایش کارایی مصرف کود یکی از راه های مدیریت مصرف کود در بخش کشاروزی استدراین تحقیق اثر دور آبیاری مقادیر نیتروژن و سوپرجاذب برعملکرد شاخص کلروفیل و کارایی استفاده ازکود نیتروژن در گیاه کنجد Sesamum indicum L در سال ۱۳۸۸ در یکی از مزارع منطقه خوسف بیرجند با استفاده از طرح کرتهای دوبار خرده شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی بررسی شد تیمارها شامل دور آبیاری در سه سطح ۶ ، ۱۲و ۱۸ روز به عنوان فاکتور اصلی کود نیتروژن در سه سطح صفر، ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار به عنوان فاکتور فرعی و سوپرجاذب دردو سطح صفر و ۲۰۰ کیلوگرم درهکتار به عنوان فاکتور فرعی – فرعی بودند نتایج تجزیه واریانس نشان داد که اثر دور آبیاری برصفات عملکرد دانه شاخص کلروفیل کارایی استفاده از کود در دانه و بیوماس و بازده زراعی نیتروژن در دانه معنی دار گردید. ولی بر بازده زراعی در بیوماس معنی دار نبود.