سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

منا باروت زاده – مدرس دانشگاه پیام نور
ناصر صالحی نسب – مدیر جهاد کشاورزی دشت آزادگان

چکیده:

با توجه به اینکه هم اکنون کمبود آب یکی از مهمترین عوامل محدود کننده تولید محصولات زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک می باشد راهکارهای مدیریتی همچون برنامه ریزی آبیاری با توجه به مراحل حساس رشد گیاه به کم آبی و اعمال روشهای مدیریت زراعی و به دنبال آن افزایش بهره وری آب می تواند عامل کلیدی برای رفع این مشکل بزرگ باشد. این پژوهش به بررسی واکنش عملکرد ذرت به تنش رطوبتی در مراحل مختلف رشد رویشی و سطوح مختلف تراکم در شرایط آزمایش و تاثیر این دو فاکتور بر کارایی مصرف آب پرداخته است. این آزمایش به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در مزرعه شهید سالمی واقع در منطقه اهواز اجراگردید. تنش رطوبتی از طریق قطع آب در مراحل رشد رویشی به عنوان عامل اصلی در چهار سطح شامل قطع آبیاری در مرحله هشت برگی،دوازده برگی،ظهور گل نر و آبیاری مطلوب و تراکم ذرت در سه سطح ۵/۷،۵/۸ و ۵/۹ بوته در متر مربع در کرتهای فرعی قرار گرفتند نتایج آزمایش نشان داد که اثر سطوح مختلف تراکم و تنش رطوبتی بر عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیکی و کارایی مصرف آب معنی دار بود و تنش قطع آب در مرحله ظهور گل نر و افزایش تراکم در شرایط آزمایش موجب کاهش عملکرد و کارایی مصرف آب نسبت سایر مراحل رشد رویشی گردید.