مقاله واکنش عملکرد ارقام تجاری کلزا به محیط های مختلف با استفاده از روش گرافیکی GGE Biplot که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در زراعت و اصلاح نباتات ایران از صفحه ۱۳۳ تا ۱۴۳ منتشر شده است.
نام: واکنش عملکرد ارقام تجاری کلزا به محیط های مختلف با استفاده از روش گرافیکی GGE Biplot
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کلزا
مقاله اثر متقابل ژنوتیپ و محیط
مقاله پایداری
مقاله روش GGE Biplot

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مصطفوی خداداد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: خدارحمی منوچهر
جناب آقای / سرکار خانم: ضابط محمد
جناب آقای / سرکار خانم: زارع مهدی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تاکنون مطالعات جامعی در زمینه پایداری عملکرد ارقام کلزا در ایران صورت نگرفته است. در این پژوهش اثر متقابل ژنوتیپ و محیط در کلزا با استفاده از روش گرافیکی GGE biplot مورد بررسی قرار گرفت. ده رقم کلزا در پنج منطقه شامل کرج، بیرجند، کاشمر، شیراز و سنندج کشت و از نظر عملکرد دانه ارزیابی شدند. ارقام مورد بررسی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ کشت شدند. اثر متقابل ژنوتیپ و محیط برای عملکرد دانه معنی دار بود. نمودار GGE biplot مورد نظر برای صفت عملکرد دانه در متر مربع  94درصد از تغییرات داده ها را توجیه نمود. بر اساس این روش به ترتیب ارقام لیکورد، Hyola308 و مودنا دارای بیشترین عملکرد دانه بودند. از بین این سه رقم نیز رقم مودنا از پایداری عملکرد بیشتری برخوردار بود. در مقابل، رقم Opera نیز از کمترین میزان عملکرد دانه برخوردار بود. در رابطه با صفت عملکرد دانه مناطق مورد بررسی به سه ابر محیط تقسیم شدند. ابر محیط اول شامل کرج، کاشمر و سنندج، ابر محیط دوم شامل شیراز و ابر محیط سوم شامل بیرجند بود.