سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امیر میرزایی – دانشجوی دکتری اکولوژی کشاورزی
رحیم ناصری – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت
سعید وزان – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عباس سلیمانی فرد – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت

چکیده:

به منظور بررسی واکنش عملکرد، اجزای عملکرد، میزان روغن گلرنگ در آرایش های مختلف کاشت، آزمایشی زراعی در ایستگاه تحقیقات کشاورزی مهران استان ایلام با طرح بلوک های کامل تصادفی و آرایش اسپلیت پلات در چهار تکرار در سال ۸۷-۱۳۸۶ اجرا گردید. فاکتور فاصله ردیف در سه سطح (۳۰، ۴۰ و ۵۰ سانتی متر) به عنوان عامل اصلی و فاکتور فاصله بوته روی ردیف در سه سطح (۵، ۵/۷ و ۱۰ سانتی متر) به عنوان عامل اصلی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان داد که فاصله ردیف بر عملکرد دانه، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، وزن هزار دانه معنی دار بود. بیشترین تعداد غوزه در غوزه، تعداد دانه در غوزه، عملکرد دانه، از فاصله ردیف ۵۰ سانتی متر بدست آمد. فاصله بوته روی ردیف بر عملکرد دانه، تعداد غوزه در بوته، تعداد دانه در غوزه، معنی دار بود. بیشترین تعداد غوزه در غوزه، تعداد دانه در غوزه،عملکرد دانه، از فاصله بوته روی ردیف ۱۰ سانتی متر بدست آمد. اثر متقابل فاصله ردیف × فاصله بوته روی ردیف بر عملکرد دانه، تعداد طیق در بوته و تعداد دانه در غوزه معنی دار بود. بیشترین عملکرد دانه از اثر متقابل فاصله ردیف ۵۰ سانتی متر × فاصله بوته روی ردف ۱۰ سانتی متر بدست آمد.