سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رحیم ناصری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه ایلام
عباس سلیمانی فرد – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایلام
امیر میرزایی – دانشجوی دکتری اکولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج

چکیده:

به منظور بررسی واکنش عملکرد و کیفیت دانه ارقام کلزا در سطوح مختلف تراکم گیاهی آزمایشی زراعی در شهرستان مهران به صورت کرت های خرد شده در قالب بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار در سال زراعی ۱۳۷۸ اجرا گردید. فاکتور اصلی شامل رقم (هایولا ۴۰۱، هایولا ۳۰۸، زرفام و ساری گل) و فاکتور فرعی نیز شامل تراکم گیاهی (۴۰، ۶۰ و۸۰ بوته در متر مربع) بود. نتایج آزمایش نشان داد که تمامی صفات بجز تعداد دانه در غلاف، عملکرد بیولوژیک و ارتفاع بوته در سطح احتمال ۱% تحت تاثیر ارقام معنی دار شدند. در بین ارقام مورد بررسی هیبرید هایولا ۴۰۱ درای بیشترین عملکرد دانه (۲/۳۳۳۲ کیلوگرم در هکتار)، تعداد غلاف در بوته (۷/۸۹ غلاف) تعداد شاخه جانبی (۶/۱۹ شاخه) درصد روغن (۰۳/۴۴ درصد) و عملکرد روغن دانه (۱/۱۴۶۷ کیلوگرم در هکتار) بود. در این پژوهش صفات مورد بررسی تحت تاثیر تراکم گیاهی در سطح احتمال ۱% معنی دار شدند. بین تراکم های مختلف گیاهی بیشترین عملکرد دانه (۸/۲۹۲۰ کیلوگرم در هکتار) تعداد دانه در غلاف (۰۵/۲۰ دانه) وزن هزار دانه(۶/۳ گرم)، شاخص برداشت (۱/۳۱ درصد)، عملکرد روغن (۱/۱۴۰۸ کیلوگرم در هکتار) در تراکم گیاهی ۶۰ بو ته در متر مربع بدست آمد. برهمکنش رقم × تراکم گیاهی بر عملکرد دانه معنی دار گردید. بیشترین عملکرد دانه (۶/۳۶۳۶ کیلوگرم در هکتار) و روغن (۴/۱۶۰۳ کیلوگرم در هکتار) در هیبرید هایولا ۴۰۱ و تراکم ۶۰ بوته در متر مربع و کمترین عملکرد دانه (۲۷۲۰ کیلوگرم در هکتار) و روغن (۷/۱۱۶۷ کیلوگرم در هکتار) در رقم زرفام و تراکم ۴۰ بوته در متر مربع بدست آمد.