سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رحیم ناصری – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت، دانشگاه ایلام
امیر میرزایی – دانشجوی دکتری اکولوژی کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
عباس سلیمانی فرد – دانشجوی سابق کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

به منظور واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دانه ارقام گندم به حضور علف هرز یولاف وحشی بر عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم، آزمایشی در سال زراعی۸۷-۱۳۸۶ در شهرستان مهران به صورت کرت های خرد شده در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. کرت اصلی شامل سه رقم گندم (چمران، وریناک و دز) و کرت فرعی شامل چهار سطح یولاف وحشی( ۰، ۲۵، ۵۰ و ۷۵ بوته در متر مربع) بود. نتایج آزمایش نشان داد که تراکم یولاف وحشی بر عملکرد دانه، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، شاخص برداشت و ارتفاع بوته معنی دار گردید. به طوری که با افزایش تراکم یولاف وحشی از صفر بوته به ۷۵ بوته در مترمربع تمام صفت مورد بررسی از خود کاهش نشان دادند. به طور ی که عملکرد دانه گندم کاهش ۱۰ درصدی از خود نشان داد. بین ارقام مورد استفاده در این آزمایش از نظر عملکرد دانه، اجزای عملکرد، عملکرد بیولوژک، شاخص برداشت و ارتفاع بوته اختلاف معنی داری مشاهده شد. در بین ارقام مورد استفاده رقم چمران از عملکرد و اجزای عملکرد بالاتری برخورد دار بود. برهمکنش رقم × تراکم یولاف وحشی نیز بر عملکرد دانه، تعداد سنبله در متر مربع، تعداد دانه در سنبله، عملکرد بیولوژیک و ارتفاع بوته معنی دار گردید. رقم وریناک در سطوح بالاتر تراکم یولاف وحشی در مقایسه با دو رقم چمران و دز بیشترین عملکرد دانه را دارا بود.