سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

امیر اسدی دانالو – دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز
کاظم قاسمی گلعذانی –
جلیل شفق کلوانق –
جواد بخشی –

چکیده:

ازمایشی در سال ۲۰۱۰ در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه تبریز انجام شد تا اثر تیمارهای آبیاری I4,I3,I2,I1 به ترتیب آبیاری بعد از ۷۰ ، ۱۰۰ و ۱۳۰ و ۱۶۰ میلی متر از تشتک تبخیر کلاس A روی عملکرد مزرعه ای عدس مورد ارزیابی قرارگیرد این آزمایش بصورت بلوکهای کامل تصادفی با ۹ تکرار پیاده گردید نتایج نشان داد که عملکردهای بیولوژیکی و دانه درواحد سطح و شاخص برداشت به طور معنی داری تحت تنش شدید کم آبی کاهش یافتند اما این صفات تحت آبیاری مطلوب I1 و تنش ملایم I2 تا حدزیادی مشابه بودند تغییرات خالص در بیوماس گیاه و شاخص برداشت درعملکرد دانه منعکس شده است بنابراین آبیاری محدود پس از ۱۰۰ میلی متر تبخیر می تواند بطور قابلملاحظه ای عملکرد دانه عدس را بهبود بخشد.