سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

سعیده سادات کرمانی پوربقایی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه زنجان
مجید پوریوسف – استادیار ان گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه زنجان
خلیل جمشیدی –
محمدرضا عظیمی –

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر تراکم گیاهی و هرس ساقه اصلی بر صفات مورفولوژیک کدوی تخم کاغذی آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان، در سال ۱۳۸۹ انجام شد. در این آزمایش تاثیر تراکم گیاهی در سه سطح شامل۸۰۰۰، ۱۲۰۰۰ و۱۶۰۰۰بوته در هکتار و هرس ساقه اصلی نیز در ۳ سطح شامل عدم هرس ساقه اصلی، هرس ساقه اصلی پس از تشکیل ۱۴ و هرس ساقه اصلی پس از تشکیل ۱۸ گره مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که تمامی صفات مورد بررسی به استثنای اولین گره ظهور میوه، بطور معنی داری تحت تاثیر هرس ساقه اصلی قرار گرفتند. بیشترین تعداد برگ، سطح برگ، تعداد میوه در بوته و تعداد شاخه فرعی از تیمار هرس ساقه اصلی پس از تشکیل ۱۴ گره حاصل شد. نتایج همچنین نشان داد که تاثیر تراکم گیاهی نیز بر اکثر صفات مورد بررسی به غیر از اولین گره ظهور میوه و قطر میوه معنی دار بود. بیشترین تعداد شاخه فرعی در بوته، تعداد برگ در بوته، سطح برگ و تعداد میوه در بوته از تراکم ۸۰۰۰ بوته در هکتار حاصل شد.