سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

معصومه سادات راستی ثانی – گروه زیست شناسی ، دانشکده علوم ، دانشگاه فردوسی مشهد
مهرداد لاهوتی – عضو هیئت علمی، دانشکده علوم، دانشگاه فردوسی مشهد
علی گنجعلی – عضو هیئت علمی، پژوهشکده علوم گیاهی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

به منظور بررسی اثرات تنش خشکی بر صفات مورفولوژ یکی ارقام لوبیاآزمایشی با دو رقم لوبیا (درخشان و گلی) در چهار تیمار تنش T 2 انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با سه T ( 25 درصد ظرفیت زراعی ،۵۰ ،۷۵ ، خشکی شامل( ۱۰۰ تکرار در آزمایشگاه فیزیولوژی تنش در پژوهشکده گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۸۹ انجام شد و برخی صفات مورفولوژی شامل ارتفاع گیاه، سطح برگ، سطح ریشه و مجموع طول ریشه، وزن خشک ریشه و اندام هوایی در مرحله گیاهچه ای مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفت. به نظر می رسد که گیاهان مقاوم، با کاهش سطح اندام هوایی و افزایش نسبت ریشه به کل گیاه، قادر به تحمل شرایط نامساعد تنش می شوند. از طرفی افزایش رشد بخش ریشه ای در شرایط تنش خشکی به عنوان یک پاسخ دفاعی جهت جذب بیشتر آب و کاهش اثرات کم آبی محسوب می شود. نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که صفات مورد بررسی (به استثنای وزن خشک ریشه) به طور معنی داری تحت تاثیر تنش خشکی قرار گرفتند. ارتفاع، سطح برگ، سطح ریشه، مجموع طول کاهش یافت. از آنجا که (p≤ ریشه ها و نیز وزن خشک اندام هوایی در شرایط تنش خشکی در دو رقم به طور معنی داری ( ۰٫۰۱ میزان کاهش ارتفاع گیاه، سطح برگ و وزن خشک اندام هوایی در رقم درخشان در سطح ۲۵ درصد نسبت به شاهد بیشتر از رقم گلی ولی میزان کاهش صفات ریشه ای شامل سطح ریشه، مجموع طول ریشه و وزن خشک ریشه در سطح ۲۵ درصد نسبت به شاهد در رقم درخشان کمتر از گلی بود. این نتایج نشان می دهد که احتمالا تحت شرایط تنش خشکی رقم درخشان نسبت به گلی متحمل تر می باشد.