سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش منطقه ای اکوفیزیولوژی گیاهان زراعی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ناظر آریان نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر،
خلیل عالمی سعید –
محمدرضا عنایت قلی زاده – دانشجوی دکتری
مهران شرفی زاده – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفیآباد دزفول

چکیده:

به منظور بررسی صفات مورفوفیزیولوژیکی تحت تأثیر اثرات تراکم و نسبت خطوط مادری به پدری لاینهای والدینی ذرت سینگل کراس ۷۰۴ در تولید بذر، آزمایشی به صورت اسپلیت پلات در قالب بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سال ۱۳۸۸ در مزرعه تولید بذر مرکز تحقیقات کشاورزی صفیآباد به اجرا در آمد. تراکم ( ۶۰ ۷۰ ۸۰ و ۹۰ هزار بوته در هکتار) به عنوان فاکتور اصلی و آرایش کاشت لاینهای مادری و پدری به صورت ۴:۲ و ۶:۲ در کرت فرعی در نظر گرفته شد. نتایج نشان داد که افزایش تراکم بوته از ۶۰ به ۹۰ هزار بوته در هکتار تأثیر معنیداری بر نسبت دانه به چوب بلال داشت، ولی بر وزن تک بوته بی تأثیر بود. بیشترین نسبت دانه به چوب بلال۴/۷۲در تراکم ۸۰ هزار بوته در هکتار به دست آمد. بیشترین بیوماس تک بوته ( ۲۲۷ گرم) در تراکم ۹۰ هزار بوته به دست آمد. طول بلال و وزن چوب بلال تحت تأثیر تراکم بوته قرار گرفت. بیشترین طول بلال ۱۴/۳۶سانتیمتر) در تراکم ۶۰ هزار و بیشترین وزن چوب بلال۹۱/۵ گرم در مترمربع) در تراکم ۹۰ هزار بوته در هکتار به دست آمد. نسبت خطوط مادری به پدری هیچ گونه تأثیر معنیداری بر طول بلال، وزن چوب بلال و نسبت دانه به چوب بلال نداشت، ولی بر وزن تک بوته تأثیر معنیداری داشت. به گونهای که بیشترین مقدار ( ۲۵۲ گرم) در نسبت ۴:۲ به دست آمد. به طورکلی آرایش کشت ۶:۲ از نظر عملکرد، یکنواختی بذر و همچنین هزینههای تولید نسبت به آرایش کشت ۴:۲ برتری داشت.