سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حمید غلامی – کارشناسی ارشدزارعت
نورعلی ساجدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
مسعود گماریان –
محمدرضا سبحانی –

چکیده:

بهمنظوربررسی اثرتنش کمبود آب و عناصرغذایی برصفات زراعی کلزا رقم هایولا ۴۰۱آزمایشی درسال زراعی ۹۰-۸۹ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک بصورت اسپلیت فاکتوریل درقالب طرح پایه بلوکهای کامل تصافدی درچهارتکرار اجرا شد تیمارها شامل آبیاری درسه سطح آبیاری شاهد طبق عرف منطقه قطع ابیاری درمرحله خورجین دهی و قطع آبیاری درمرحله پرشدن دانه سلنیومدردو سطح مصرف به میزان ۲۰ درهکتار و بدون مصرف و کود کم مصرف دردو سطح مصرف به میزان یک لیتر درهکتار و بدون مصرف بودند نتایج نشان داد که اثرآبیاری برارتفاع گیاه تعدادشاخه فرعی تعدادخورجین درشاخه اصلی و عملکرددانه به استثنای روغن دانه معنی دار شد و محلول پاشی سلنیوم وکود کم مصرف صفات زراعی و اجزای عملکرد را افزایش داد اثرمتقابل سه گانه تیمارها نشان داد که محلول پاشی سلنیوم درشرایط ابی و درشرایط قطع ابیاری صفات زراعی و اجزای عملکرد را افزایش داد.