مقاله واکنش صفات زراعی گندم دوروم به مصرف پلیمر سوپر جاذب عنصر روی و سلنیوم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در یافته های نوین کشاورزی از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۷ منتشر شده است.
نام: واکنش صفات زراعی گندم دوروم به مصرف پلیمر سوپر جاذب عنصر روی و سلنیوم
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندم دوروم
مقاله سولفات روی
مقاله شاخص بازآوری
مقاله سلنیوم
مقاله عملکرد دانه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: ساجدی نورعلی
جناب آقای / سرکار خانم: گماریان مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی تاثیر پلیمر سوپر جاذب و عناصر روی و سلنیوم بر صفات زراعی گندم دورم، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی اراک در سال زراعی ۹۰-۱۳۸۹ انجام شد. عوامل مورد آزمایش شامل سوپر جاذب در دو سطح صفر و ۲۵ کیلوگرم در هکتار، سولفات روی در سه سطح صفر، ۲۵ و ۵۰ کیلو گرم در هکتار و سلنیوم در دو سطح صفر و۲۰ گرم در هکتار بود. نتایج حاصل نشان داد که مصرف ۵۰ کیلوگرم در هکتار سولفات روی، صفات طول سنبله، شاخص بازآوری و عملکرد دانه را نسبت به تیمار شاهد به ترتیب ۷٫۶، ۲۱٫۷ و ۱۳٫۶% افزایش داد. اثر متقابل دوگانه تیمارها نشان داد که محلول پاشی سلنیوم توام با مصرف ۵۰ کیلوگرم سولفات روی در هکتار عملکرد دانه را ۱۴% افزایش داد. همچنین مصرف ۲۵ کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب توام با ۲۵ کیلوگرم سولفات روی در هکتار عملکرد دانه و شاخص بازآوری را به ترتیب ۱۵٫۳ و ۱۶٫۳% افزایش داد. اثر متقابل سه گانه تیمار ها نشان داد که بیشترین عملکرد دانه معادل ۳۵۰۲ کیلوگرم در هکتار از تیمار ۲۵ کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب، ۵۰ کیلوگرم سولفات روی و محلول پاشی سلنیوم حاصل شد که با تیمار ۲۵ کیلوگرم در هکتار سوپر جاذب، ۵۰ کیلوگرم سولفات روی و بدون محلول پاشی سلنیوم با عملکرد معادل ۳۳۸۵ کیلوگرم در هکتار در یک گروه آماری قرار گرفت.