سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهران شرفی زاده – عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول
محمدرضا عنایت قلی زاده – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر و دانشجوی دکتری
ناظر آریان نیا – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر الگوی کاشت و تاریخ کاشت بر عملکرد کمی و کیفی بذر هیبرید کلزا، آزمایشی در سال زراعی ۱۳۸۷-۱۳۸۶ در مرکز تحقیقات کشاورزی صفی آباد دزفول به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی درچهار تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل تاریخ کاشت در دو سطح(۸۶/۸/۲۵ و ۸۶/۹/۱۲) و الگوی کاشت در دو سطح(۸:۲ و ۱۲:۲) که به صورت دو ردیف بر روی هر پشت هی کاشت انجام شد. در این تحقیق نسبت های مختلف لاین های پدری و مادری در تولید بذرمورد بررسی قرار گرفت ( ۸:۲ و ۱۲:۲ ). نتایج به دست آمده نشان داد که تاریخ کاشت ۲۵ آبان ماه از لحاظ عملکرد و دیگر صفات برتری دار د. اثر تاریخ کاشت بر عملکرد بیولوژیکی ( ۲۳۲۷ کیلوگرم بر هکتار)، عملکرد دانه ( ۴۰۷ کیلوگرم در هکتار) و طول غلاف (۴/۴ سانتی متر)، در سطح یک درصد معنی دار شد. الگوی کاشت ۸:۲ از نظر عملکرد بیولوژیکی ( ۲۲۸۹ کیلوگرم در هکتار) و عملکرد دانه ( ۳۵۱ کیلوگرم در هکتار)، در سطح یک درصد و بر طول غلاف(۴/۳ سانتی متر) در سطح پنج درصد معنی دار شد. ولی تاثیر معنی داری بر شاخص برداشت، و ارتفاع بوته نداشت. بنابراین می توان تاریخ کاشت ۲۵ آبان ماه و الگوی کاشت ۸:۲ را به عنوان بهترین عوامل در تولید بذر هیبرید کلزا درمنطقه ی دزفول توصیه نمود.