سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه نادری فر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، گروه زراعت، تاکستان، ایران
جهانفر دانشیان – دانشیار موسسه اصلاح نهال و بذر، کرج
محسن یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان، باشگاه پژوهشگران جوان، تاکستان، ا

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سطوح مختلف کود نیتروژن و کودهای بیولوژیک بر عملکرد گیاه کلزا در استان قزوین، آزمایشی بصورت ۱۳۸۹ در ایستگاه تحقیقات اسماعیل آباد – اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در ۴ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۸ ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم در هکتار) و کود بیولوژیک در ۴ سطح (عدم ، اجرا گردید. تیمارهای آزمایشی شامل نیتروژن در ۳ سطح ( ۰ کاربرد، ازتوباکتر، آزوسپریلیوم و کاربرد توأم ازتوباکتر و آزوسپریلیوم) بودند. نتایج آزمایش نشان داد که تیمار نیتروژن و کود بیولوژیک تأثیر معنی داری بر ارتفاع گیاه داشتند. بطوریکه بیشترین ارتفاع گیاه از تیمار ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن بدست آمد و همچنین استفاده توأم از کودهای بیولوژیک بیشترین ارتفاع گیاه را دارا بود. همچنین بررسی اثرمتقابل تیمارها بر عملکرد دانه نشان داد که بیشترین عملکرد دانه از تیمار ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن به همراه عدم مصرف کودهای بیولوژیک با میانگین ۲۷۷۷ کیلوگرم در هکتار بدست آمد. عملکرد بیولوژیک نیز تحت تأثیر تیمارهای آزمایشی قرار گرفت. به طوری که بیشترین عملکرد بیولوژیک از تیمارهای ۷۵ و ۱۵۰ کیلوگرم نیتروژن بدست آمد. همچنین استفاده توأم از کودهای بیولوژیک نسبت به باقی تیمارها برتری آماری داشت.