سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهاره بیچرانلو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان باشگاه پژوهشگران جوان شیروان
میلاد باقری شیروان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان باشگاه پژوهشگران جوان شیروان

چکیده:

به منظور بررسی خاصیت دگرآسیبی سه گیاه خارلته، سورگوم و چاودار بر روی شاخص های جوانه زنی و رشدی گیاهچه های گندم رقم، سایونز، آزمایشی به صورت فاکتوریل دارای دو فاکتور غلظت عصاره ( در سه سطح صفر، ۵۰ و ۱۰۰ درصد) و نوع عصاره در قالب طرح کاملا تصادفی در ۴ تکرار د رسال ۱۳۸۹ د رگلخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان انجام گردید. نتایج نشان داد که اثر متقابل غلظت عصاره و نوع گیاه بر طول گیاهچه، ضریب آلومتری، وزن تر و درصد رطوبت در سطح ۱ درصد و بر طول ساقه چه در سطح ۵ درصد معنی دار بود. به دلیل عدم رشد در غلظت رشد در غلظت ۱۰۰ درصد عصاره های گیاهی، بررسی میان غلظت ۵۰ درصد و شاهد عصاره گیاهی نشان داد که بیشترین کاهش در صفات مذکور مربوط به غلطت ۵۰ درصد عصاره آبی علف هرز خارلته بود، به طوری که طول ساقه جچ و طول گیاهچه به ترتیب ۵۸ درصد و ۷۹ درصد نسبت به شاهد کاهش داشت. بیشترین ضریب آلومتری در بین تیمار ها مربوط به عصاره سورگوم در غلظت ۵۰ درصد (۴/۱۰۳) و کمترین میزان آن در شاهد (۱/۳۸) محاسبه گردید. علاوه بر این غلظت ۵۰ درصد از عصاره خارلته وزن تر گیاهچه های گندم را نسبت به سورگوم و چاودار به ترتیب به میزان ۵۶ و ۶۶ درصد کاهش داده باعث بیشترین کاهش در درصد رطوبت گیاهچه های گندم شد. همان طور که از نتایج بر می آید، علف هرز خارلته نسبت به دو گیاه دیگر، دارای توانایی دگر آسیبی بالاتری بر روی گندم است.