سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد حمزه ئی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سی
محسن سیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا همد

چکیده:

آزمایش حاضر با هدف بررسی اثرات دور آبیاری بر برخی شاخص های مورفولوژیک و فنولوژیک کلزا، اجرا شد. طرح آزمایشی مورد استفاده بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار بود . تیمارهای آزمایش شامل آبیاری مزرعه کلزا به فواصل ۷ و ۱۴ و ۲۱ روز بودند. تجزیه واریانس داده ها حاکی از این بود که صفات فنولوژیک، مورفولوژیک و طول دوره پر شدن دانه کلزا تحت تاثیر دور آبیاری قرار می گیرد . بطوریکه، صفت روز تا ۵۰ % گلدهی در سطح احتمال ۱% و صفات روز تا رسیدگی فیزیولوژیک و طول دوره پرشدن دانه در سطح احتمال ۵% تحت تاثیر دورهای آبیاری قرار گرفت. مقایسه میانگین ها نشان داد که کمترین میزان روز تا ۵۰ % گلدهی (۲۱۳/۶۶)، روز تا رسیدگی فیزیولوژیک (۲۶۱/۷۴) و طول دوره پرشدن دانه (۳۸/۶۲) به دور آبیاری ۲۱ روز تعلق داشت که از نظر آماری نیز با تیمارهای دور آبیاری ۷ و ۱۴ روز تفاوت داشت. صفات ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته و تعداد گره در ساقه اصلی نیز در سطح احتمال ۱% تحت تاثیر دور آبیاری قرار گرفت . افزایش فاصله آبیاری از ۷ به ۲۱ روز منجر به کاهش ۲۵/۹۲ و ۲۲/۳۷ و ۲۶/۷۷ درصدی در ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی در بوته و تع داد گره در ساقه اصلی شد. با توجه به اهمیت بالای صرفه جویی در میزان آب مصرفی، جهت تولید عملکرد بالای دانه (داده ها ارائه نشده است ) که ارتباط تنگاتنگی نیز با شاخص های مورفوفنولوژیک و طول دوره پرشدن دانه دارد، آبیاری مزرعه کلزا هر ۱۴ روز یک بار می تواند مناسب باشد.