سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: دهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه دانشمند – گروه زیست شناسی، دانشگاه پیام نور تفت، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم،
محمدجواد آروین – گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید باهنر کرمان
خسرو منوچهری کلانتری – گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

تنش شوری از عوامل محیطی تاثیر گذار بر رشد و نمو گیاهان می باشد. در این مطالعه اثرات اسمزی و یونی شوری با استفاده از غلظت های ایزوسموتیک کلیرید سدیم(۸۰ میلی مولار) و پلی اتیلن گلیکول ۶۰۰۰(۱۵درصد) معادل فشار اسمزی ۰/۴ مگاپاسکال در شرایط درون شیشه ای بر یک رقم زراعی سیب زمینی به نام Solanum Agria. tuberosum cv مورد بررسی قرار گرفت. تنش شوری و خشکی طول ساقه و وزن خشکاندام هوایی و مقدار کلروفیل را کاهش داد و این کاهش در تنش خشکی بیشتر از تنش شوری بود. تنش شوری مقدار سدیم در اندام هوایی را افزایش داد و تنش خشکی بر مقدار آن تاثیری نداشت. تنش شوری مقدار پتاسیم در اندام هوایی را کاهش داد و تنش خشکی بر آن تاثیری نداشت. مقدار مالون دآلدیید، سایر آلدییدها، H2O2و درصد نشت یونی در تنش شوری و خشکی افزایش یافت و این مقدار افزایش در تنش خشکی بیشتر از تنش شوری بود. مقدار پرولین در تنش شوری و خشکی افزایش یافت و افزایش در تنش خشکی بیشتر بود. در مجموع این بررسی نشان داد که رقم آگریا به هر دو تنش حساس است اما به تنش خشکی حساس تر از شوری(اثرات یونی کلرید سدیم) می باشد.