سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صدیقه حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد ا
بیژن کاوسی – استادیار پژوهش و عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات کشا.رزی و منابع طبیعی یاسوج
محمدمهدی رحیمی – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف نیتروژن بر خصوصیات کمی و کیفی ۳ رقم کاهو، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با ۴ تکرار در سال زراعی ۱۳۸۹ در منطقه یاسوج به اجرا درآمد. تیمارهای فاکتور اول شامل رقم در سه سطح (کنکویستادور، سیاهوفلات، توریست) و فاکتور دوم شامل سطوح مختلف نیتروژن در سه سطح (صفر (شاهد ) ۱۰۰ و ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار) بود. صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، طول برگ، تعداد برگ، سطح برگ، میزان نیترات برگ اندازه گیری شد. داده های بدست آمده با نرم افزار آماری MSTAT-C تجزیه و مقایسه میانگین ها با آزمون چند دامنه ای دانکن در سطح احتمال ۱ درصد انجام شد. نتایج نشان داد که اثر رقم بر صفاتی از قبیل طول برگ، سطح برگ و میزان نیترات برگ معنی دار بود. بیشترین میزان طول برگ، سطح برگ و نیترات برگ بترتیب در رقم توریست مشاهده شد. نیتروژن بر روی تمامی صفات مورد بررسی اثر معنی داری را نشان داد. بیشترین ارتفاع بوته ، طول و تعداد برگ، سطح برگ و میزان نیترات در برگ با کاربرد ۲۰۰ کیلوگرم اوره در هکتار مشاهده گردید.