مقاله واکنش ریخت شناسی ریشه دو لاین اینبرد ذرت به تنش شوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اکوفیزیولوژی گیاهی از صفحه ۳۴ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: واکنش ریخت شناسی ریشه دو لاین اینبرد ذرت به تنش شوری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کشت در ماسه
مقاله کلرور سدیم
مقاله مجموع سطح ریشه
مقاله وزن ویژه ریشه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجدی شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: جامی معینی متین
جناب آقای / سرکار خانم: حکم آبادی موسی الرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شوری یکی از مشکلات در حال افزایش جهان است که سطح وسیعی از اراضی کشور ما را نیز در بر می گیرد. در پاسخ به شوری، تغییرات ریخت شناسی، فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی متعددی در گیاهان ایجاد می شود. این آزمایش به منظور بررسی اثرات شوری ناشی از کلرور سدیم (صفر، ۵۰ و ۱۰۰ میلی مولار) بر ویژگی های ریخت شناسی ریشه دو لاین اینبرد ذرت (Zea mays L.) MO17 و B73 انجام شد. آزمایش به روش کشت در ماسه و به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در گلخانه دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار در سال زراعی ۹۱-۱۳۹۰ اجراء گردید. نتایج نشان داد که بین لاین های اینبرد ذرت در رابطه با ویژگی های کل حجم ریشه، مجموع سطح ریشه، قطر ریشه، وزن خشک ریشه، نسبت ریشه به تاج و وزن ویژه ریشه تفاوت معنی دار وجود داشت. ژنوتیپ MO17 در رابطه با کلیه ویژگی های مورد بررسی نسبت به ژنوتیپ B73 برتر بود. تنش شوری باعث کاهش معنی دار حجم ریشه، مجموع سطح ریشه، مجموع طول ریشه، وزن خشک ریشه، وزن خشک اندام هوایی و نسبت ریشه به تاج شد، اما متوسط قطر ریشه و وزن ویژه ریشه را افزایش داد. واکنش متفاوت لاین های اینبرد ذرت نسبت به تنش شوری نشان داد که لاین اینبرد MO17 در مقایسه با لاین B73 از حساسیت بیشتری به تنش شوری برخوردار بود.