سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مهدی مدندوست – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
حبیب اله زحمتکشان – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
شهرام دانشمندی –

چکیده:

آزمایش مزرعه ای درسال ۱۳۸۹ به منظور مقایسه خصوصیات رشدی علف هرز توق دررقابت با ذرت درمزرعه آموزشی واقع درشهرستان فسا انجام شد بدین منظور تیمارهای آزمایش شامل تراکم ذرت به عنوان فاکتوراول درچهارسطح ۶۵۰۰۰و۷۵۰۰۰ و ۸۵۰۰۰ و ۹۵۰۰۰ بوتهدرهکتار و تراکم توق بهعنوان فاکتور دوم درچهارسطح ۰و۸و۱۶و۳۲ بوته درمترمربع اعمال گردید نتایج این ازمایش نشان داد که حداکثر شاخص سطح برگ ذرت بیشتر ازعلف هرز توق بود اندازه گیری شاخص سطح برگ ذرت درمراحل مختلف نشان داد که حداکثر شاخص سطح برگ درحدود ۹۰ روز پس ازکاشت بدست آمد. اثرمتقابل تراکمذرت و تراکم توق بیانگر این بود که با افزایش تراکم توق درهمه تراکم های ذرت عملکرد کاهش یافت اندازه گیریهای عملکرددانه درانتهای فصل رشد نشان دادکه بیشترین عملکرددانه درتراکم صفر توق و تراکم ۷۵۰۰۰ بوته درهکتار ذرت بدست آمد همچنین کمترین عملکرد دانه متعلق به تراکم ۱۲ بوته درمترمربع توق و ۹۵۰۰۰ بوتهدرهکتار ذرت بود.