سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حبیب اله زحمتکشان – دانشجوی کارشناس ارشد شناسایی و مبارزه با علفهای هرز
مهدی مدندوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
شهرام دانشمندی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا

چکیده:

آزمایش مزرعه ای در سال ۱۳۸۹ به منظور مقایسه خصوصیات رشدی علف هرز توق در رقابت با ذرت در مزرعه آموزشی واقع در شهرستان فسا انجام شد بدین منظور تیمارهای آزمایش شامل تراکم ذرت به عنوان فاکتور اول در چهار سطح ۶۵۰۰۰، ۷۵۰۰۰ ، ۸۵۰۰۰ و ۹۵۰۰۰ بوته درهکتار و تراکم توق به عنوان فاکتوردوم در چهار سطح ۰ ، ۸و۱۶ و ۲۴ بوته در مترم ربع اعمال گردید نتایج این آزمایش نشان داد که حداکثر شاخص سطح برگ ذرت بیشتر از علف هرز توق بود اندازه گیری شاخص سطح برگ ذرت در مراحل مختلف نشانداد که حداکثر شاخص سطح برگ در حدود ۹۰ روز پس از کاشت به دست آمد. با افزایش تراکم ذرت شاخص سطح برگ کاهش پیدا کرد بیشترین شاخص سطح برگ در تراکم ۷۵۰۰۰ بوته درهکتار در ۹۰ روز پس از کاشت به دست آمد و کمترین شاخص سطح برگ در تراکم ۹۵۰۰۰ بوته درهکتار در ۳۰ روز پس از کاشت بدست آمد.