سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

خدابخش پناهی کردلاغری – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج
احمد مرتضوی بک – عضوعلمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان، شهرک امیر حمزه ،ا
رسول پاشنام – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طیبعی اصفهان، شهرک امیر حمزه
محمد صالحی – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طیبعی اصفهان، شهرک امیر حمزه

چکیده:

در یک بررسی مزرعه ای که به مدت سه سال در ایستگاه تحقیقات فریدن اصفهان انجام شد ، اثر کاربرد کودهای روی ، منگنز ، کود حیوانی در سطوح مختلف آبیاری بر روی دو رقم سیب زمینی تجارتی نویتا و آریندا مورد ارزیابی قرار گرفت .تحقیق در یک خاک آهکی با بافت لومی رسی در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با توزیع کرتهای دو بار خرد شده و در سه تکرار انجام شد. ارقامسیب زمینی در کرتهای اصلی ،سه تیمار آبیاری : آبیاری پس از ۶۰،۳۰ و ۹۰ درصد کسر رطوبتی درکرتهای فرعی و چهار تیمار کودی : روی، روی + منگنز، منگنز و کود حیوانی در کرتهای فرعی _ فرعی قرار گرفتند. نتایج نشان داد که رقم نویتا با میانگین عملکرد ۶٫/ ۳۱ تن در هکتار غده نسبت به رقم آریندا با میانگین عملکرد ۶۶ / ۲۴ تن در هکتار برتری معنی داری داشت. تیمارهای آبیاری اثر معنی داری بر روی عملکرد داشتند و آبیاری پس از ۳۰ درصد کسر رطوبتی با میانگین عملکرد ۵۹ / ۳۳ تن در هکتار بالاترین و تیمار ۹۰ درصد کسر رطوبتی با میانگین عملکرد ۶۰ / ۲۱ تن در هکتار کمترین تولید را داشتند . اثر تیمارهای کودی بر روی عملکرد معنی دار شد. بالاترین میانگین تولید به میزان ۳۳ / ۲۹ تن در هکتار از تیمارکود حیوانی و کمترین عملکرد به مقدار ۸۸ / ۲۶ تن در هکتار از تیمار کاربرد توأم روی و منگنز بدست آمد .بالاترین راندمان مصرف آب به میزان ۸٫/ ۷ کیل وگرم در مترمکعب از تیمار ۳۰ % کسر رطوبتی بدست آمد