سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

روزبه مردان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد
ع.ر پورابوقداره – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور بررسی اثرات عناصر ریزمغذی بررشد و عملکرد دانه ارقام جو آزمایشی درسال ۱۳۸۸ درمزرعه تحقیقاتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میانه بصورت کرتهای خرد شده درقالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار انجام گردید کرتاصلی شامل چهاررقم جو سهند، سبلان، زرجو، ماکویی و کرت فرعی شامل عناصر ریزمغذی آهن، روی ، مس و ترکیب آهن روی و مس و شاهد بودند. نتایج نشان داد که ارقام جو از نظر صفات رویشی از جمله تعداد پنجه در بوته شاخص سطح برگ و ارتفاع بوته متفاوت بودند اثر رقم و عناصر کم مصرف برکلیه صفات مورد بررسی معنی دار بوده است ولی صفات تحت تاثیر اثر متقابل رقم و کود قرار نگرفته و اختلاف معنی داری را نشان ندادند دربین ارقام رقم زر جو از نظر این صفات برتر بود بطورکلی به نظر میرسد با توجه به کمبود عناصر ریزمغذی در خاکهای کشور مصرف عناصر ریزمغذی می تواند دربهبود محصول غلات موثر باشد.